Občanské sdružení

klub přátel rozhleden

IČO  265 72 681

Zápis z ustavující valné hromady

 

Místo a datum konání:               Brno, restaurace Železná růže, 17. ledna 2009

Program valné hromady:           

1.       Úvod, představení Klubu přátel rozhleden

1.1         Cíle a činnost sdružení (Špád)

1.2         Stanovy (Špád)

1.3         Členská základna, příspěvky, průkaz (Špád)

1.4         Webové stránky (Gejdoš)

1.5         Plánované akce (Gejdoš)

2.       Otázky k projednání valnou hromadou

2.1         Výkonný výbor (Špád)

2.2         Logo klubu (Gejdoš)

3.       Komentáře, dotazy

Průběh valné hromady:

1.       Valnou hromadu zahájil Ing. Martin Špád ve 13 hodin konstatováním, že k datu 17. ledna má Klub přátel rozhleden (dále jen „Klub“) přiděleno IČ 265 72 681 a čítá 16 členů. Z nich je na valné hromadě přítomno 13, pročež valná hromada je usnášeníschopná.

2.      M. Špád a P. Gejdoš seznámili přítomné členy se stanovami, cíli a činností Klubu.

3.      Jako první otázka k projednání byla nastolena volba členů výkonného výboru. Byl podán návrh, že výkonný výbor bude mít toto složení:

       Ing. Martin Špád, bytem Roztoky – předseda Klubu

       Mgr. Pavel Gejdoš, bytem Brno – místopředseda Klubu

       Pavel Zhorný, bytem Praha 5 – člen výkonného výboru

       Milan Hnízdo, bytem Adamov – člen výkonného výboru

Předseda a místopředseda Klubu jsou oprávněni samostatně jednat jménem Klubu. Volební období výkonného výboru je dvouleté.

      Návrh byl jednomyslně přijat (pro: 13, proti: 0).

4.      Jako druhá otázka k projednání byla předestřena otázka loga. Po krátké věcné diskusi bylo navrženo logo s vystředěnou trojicí rozhleden (Velký Roudný, Jedlová, Slovanka) a květem koniklece pod nimi. Byl podán návrh, že uvedené logo se stane oficiálním logem Klubu.

      Návrh byl jednomyslně přijat (pro: 13, proti: 0).

5.      Valná hromada dále pokračovala neformální diskusí a poté byla v 15:00 ukončena.

Zápis vyhotovil:                                                                           Zápis ověřil:

Ing. Martin Špád                                                                         Mgr. Pavel Gejdoš

.

zpět na hlavní stranu - home